Homepage

Energie pro membránovou elektrolýzu v Ústí

Severočeská Spolchemie, přední evropský výrobce umělých pryskyřic, hydroxidů a inovativních chlorovaných derivátů, průběžně modernizuje jednotlivé provozy. Jednou z největších investičních akcí chemického závodu za poslední roky byla kompletní přestavba výrobny hydroxidů. Moderní a ekologicky šetrná membránová elektrolýza vystřídala produkci v původní amalgánové elektrolýze, která už nevyhovovala legislativním požadavkům Evropské unie. Membránová elektrolýza, tak, jak ji nyní provozují v Ústí nad Labem, jako jediná v celé Evropě i v Asii dokáže souběžně vyrábět hydroxid draselný i hydroxid sodný. Nová technologie umožní Spolchemii zhruba zdvojnásobit dosavadní produkci. Ročně tak chemička vyrobí až 60 kilotun hydroxidu draselného a 43 kilotun hydroxidu sodného.

InterFlex

Na začátku ledna 2017 odstartoval evropský smart grid projekt InterFlex, podpořený z programu Horizon 2020, který je zaměřen na zvyšování flexibility evropských distribučních sítí v prostředí stále významnějšího podílu obnovitelných zdrojů energie s využitím konceptu smart grid. Účastníkem projektu je i ČEZ Distribuce a jako partner se na něm podílí i Siemens.

Dresser Rand Siemens Business

Kromě pozice největšího světového dodavatele pro plynárenský a ropný průmysl v uvedené oblasti koncern v neposlední řadě získal i výrobní závod na kogenerační zdroje pro decentrální výrobu elektřiny a tepla. Nicméně Dresser Rand v rámci koncernu Siemens kombinuje a řídí zejména aktivity týkající se kompresorů. 

Inteligentní distribuční trafostanice

Energie z obnovitelných zdrojů, k níž se upínáme jako k jedné z cest, jak zachránit naši těžce zkoušenou planetu, klade velké nároky na zabezpečení energetické distribuční sítě. Vítr, slunce nebo třeba bioplyn jsou sice šetrné k přírodě, ale dodávky energie z těchto zdrojů se vyznačují nestabilitou. Proto se, spolu s rostoucím podílem obnovitelných zdrojů, musí zvyšovat i úsilí energetiků o stabilizaci sítí vysokého a nízkého napětí.

Inteligentní trafostanice zvýší spolehlivost distribuční sítě

Společnost PREdistribuce, a.s., zajišťuje distribuci elektřiny na území hlavního města Prahy. Spravuje a rozvíjí distribuční síť, připojuje zákazníky a poskytuje řadu dalších služeb, zejména odběratelům nízkého i vysokého napětí a výrobcům elektrické energie. Jakou důležitost společnost přikládá inteligentním trafostanicím? Na to jsme se zeptali Stanislava Votruby, M.Sc., vedoucího sekce Koncepce sítě PREdistribuce, a. s.

Distribuční soustavu budujme co nejjednodušeji

E.ON a jeho činnost výrazně ovlivňuje stále větší množství energie z obnovitelných zdrojů, která se dostává do sítě. Výkon zdrojů, které tuto energii produkují, je závislý na klimatických podmínkách, přičemž jejich počet stále narůstá. E.ON proto potřebuje ověřit nové modely přenosu energie ke spotřebitelům, které by kolísání napětí způsobené dodávkami energie z OZE udržely v únosných mezích. Více o pilotním projektu Smart Grid v Drahanech v rozhovoru s Ing. Janem Jiřičkou, technikem kvality dodávky energií společnosti E.ON Česká republika, s.r.o.

Siemens SCADA systém podporuje činnost Technických dohledových center společnosti ČEPS

Klíčovou roli při přenosu energie v České republice hraje páteřní síť vedení na napěťových hladinách 220 a 400 kV provozovaná společností ČEPS. Tvoří ji více než pět a půl tisíce kilometrů elektrického vedení. ČEPS zajišťuje přenos elektrické energie z míst výroby do míst spotřeby, a to jak v rámci ČR, tak přes hranice státu. Přenosová síť je napojena na jednotlivé distribuční společnosti, které elektřinu rozvádějí do firem i domácností, proto je třeba, aby fungovala naprosto bezchybně.

  • 1
  • 2