Homepage

Spolehliví strážci elektrické sítě

Situace, když tato zařízení zasáhnou a elektrická zařízení se octnou bez dodávky energie potřebné k jejich provozu, je nepříjemná. Ale zároveň je to fyzický důkaz toho, že tito nenápadní strážci sítě bezchybně plní svou funkci.

TPCA pod kontrolou

Kolínský závod TPCA je v současnosti napájen z rozvodny ČEZ TR Ovčáry 110/22 kV ze sítě 22 kV se zhášecí tlumivkou. Jedná se tedy o zhášenou síť, ve které jsou při vyladění tlumivky minimalizované zemní proudy při jednofázových zemních poruchách. Pokud v této síti dojde k zemnímu spojení, dispečer ČEZ na základě signalizace z ochran provede podle dispečerského řádu lokalizaci zemní poruchy, vymanipulování vývodu s poruchou a tento vývod je následně vypnut. Předpokladem pro správnou a rychlou lokalizaci zemních poruch jsou spolehlivé zemní směrové ochrany na jednotlivých vývodech z napájecí rozvodny. Celá síť 22 kV v TPCA je kabelová, a pokud nedojde k včasné lokalizaci místa se zemní poruchou, hrozí přehoření této poruchy na mezifázový zkrat.

Cesta od špendlíkového schématu k projektu SCADA2012

Předchůdcem měřicího systému SCADA bylo v mnoha dispečerských centrech špendlíkové schéma. Po desítky let se do ručně zakreslovaného nákresu distribuční sítě zapisovaly poruchy i plánované opravy. S nástupem počítačové techniky a informačních systémů se začaly „špendlíky“ postupně nahrazovat měřicím systémem SCADA. Ve společnosti PRE distribuce se rozhodli pro další zdokonalení systému o vizualizaci 400V sítě. Více informací o tomto jedinečném projektu se dozvíte z rozhovoru s vedoucím sekce Řízení sítí, Ing. Jiřím Hradeckým.

Energie z odpadů v Dublinu

Na poloostrově Poolberg u dublinského přístavu vyrostla spalovna komunálního odpadu, která tuto nepotřebnou hmotu přemění na elektřinu pro 80 000 domácností a teplo pro dalších 50 000 domovů. Projekt na výrobu energie z odpadů (Waste-to-Energy) vznikl na základě partnerství veřejného a soukromého sektoru.

Nastavení ochran pro bateriové úložiště

Integrace a růst počtu bateriových úložišť (BESS) v elektrické síti je v současné energetice žhavým tématem. V roce 2015 se společnost EDP Distribuição (EDPD) rozhodla v rámci své distribuční sítě instalovat unikátní bateriové úložiště. Nová technologie vyžaduje odpovídající ochranu.

Jedno zařízení – dvě funkce

Unikátní technologie Siemens v rozvodně sázavské sklárny   Zhruba před rokem došlo v rozvodně sázavského závodu Kavalierglass, a. s., největšího výrobce borosilikátového skla na světě, k havárii na vypínači 110 kV. Společnost Siemens byla požádána o urgentní servisní zásah a v rámci následné modernizace využila poprvé v ČR přístroj, který kombinuje funkci vypínače a odpojovače typ 3AP1FG-DCB.

Mondi Štětí spouští modernizační projekt EcoFlex

Společnost Mondi Štětí oficiálně zahájila investiční projekt ve své historii – EcoFlex. Modernizaci infrastruktury papírenského závodu odstartuje výstavba nového regeneračního kotle, s nímž bude závod energeticky soběstačný, sníží své náklady na energie a také ekologickou stopu. Jedním z dodavatelů v procesu modernizace je i Siemens.

5SM6 – méně požárů kvůli poruchám v elektroinstalaci

V srpnu letošního roku se změnila bezpečnostní norma zaměřená na ochranu před účinky tepla (Z1 ČSN 33 2000-4-42). Pro určité aplikace doporučuje u koncových obvodů použití obloukové ochrany – AFDD. Pod zkratkou AFDD se skrývá anglické Arc Fault Detection Devices, což můžeme volně přeložit jako přístroje pro detekci elektrického oblouku – zkratu. V Energu jsme se sice tomuto tématu již věnovali, ale nová norma je důvodem, proč se k němu vrátit. I proto, že v roce 2014 byl zkrat příčinou 16 % všech požárů způsobených elektrickým proudem.

Při měření je proveden výpočet impedance vedení a následně je stav kabelu analyzován prostřednictvím zkoumání obsahu amplitudy a složek fáze komplexní impedance.

Diagnostika kabelů systémem LIRA

Kabely jsou základním prvkem každé energetické sítě, a proto je predikce poruch vysokonapěťových kabelů v mnoha ohledech klíčová. Pokud se podaří předejít haváriím a nuceným vyřazením z provozu, má to významný pozitivní dopad na ekonomiku a bezpečnost provozu kabelových vedení a městských energetických sítí.