Energetika

Bateriové úložiště Siemens ušetřilo přírodu i náklady Východoslovenské distribuční

Když kapacita sítě pro distribuci elektřiny v Bachledově dolině přestala dostačovat, bylo třeba začít hledat řešení. Výběr vhodné technologie komplikoval náročný terén i ekologické aspekty, které musely být zohledněny. Inteligentní, ekonomické a zároveň ekologické řešení se nakonec objevilo v podobě bateriového úložiště od společnosti Siemens.

Spolehliví strážci elektrické sítě

Situace, když tato zařízení zasáhnou a elektrická zařízení se octnou bez dodávky energie potřebné k jejich provozu, je nepříjemná. Ale zároveň je to fyzický důkaz toho, že tito nenápadní strážci sítě bezchybně plní svou funkci.

Bateriová úložiště: klíčové technologie dneška

Evropská unie bude muset na základě závazku, který si na své cestě k uhlíkové neutralitě uložila, do roku 2030 upravit své energetické hospodářství tak, aby alespoň 32 % energie získávala z obnovitelných zdrojů. To bude jinými slovy znamenat, že téměř třetina zdrojů bude z velké části závislá na aktuálních přírodních podmínkách a jejich regulační možnosti pro zajištění výkonové rovnováhy v elektrizační soustavě budou omezené; slunci a větru zkrátka neporučíme.

Turbíny se protočily až do 21. století

Více než 90 % veškeré elektřiny vyráběné v České republice pochází z parních turbín – ať už jsou instalovány v tepelných, anebo v jaderných elektrárnách. Podobný poměr uvádějí statistiky také třeba ve Spojených státech. Jak vidno, parní turbína je pořádně užitečný stroj, i když není svým principem úplně nejnovější. Je dokonce starší, než by se na první pohled mohlo zdát.

Energetika 4.0 v dopravě

Statistiky jsou neúprosné. V roce 1990 produkoval v ČR průmysl 51 milionů tun oxidu uhličitého za rok a doprava 7 milionů tun oxidu uhličitého za rok. Průmysl byl sedminásobně větším iniciátorem klimatických změn než doprava. V roce 2016 byl poměr opačný, v ČR vyprodukoval průmysl 9 milionů tun oxidu uhličitého za rok a doprava 18 milionů tun oxidu uhličitého za rok. Doprava se stala dvojnásobně větším iniciátorem klimatických změn než průmysl. Zároveň je doprava též v ČR největším a trvale rostoucím konečným spotřebitelem energie.

TPCA pod kontrolou

Kolínský závod TPCA je v současnosti napájen z rozvodny ČEZ TR Ovčáry 110/22 kV ze sítě 22 kV se zhášecí tlumivkou. Jedná se tedy o zhášenou síť, ve které jsou při vyladění tlumivky minimalizované zemní proudy při jednofázových zemních poruchách. Pokud v této síti dojde k zemnímu spojení, dispečer ČEZ na základě signalizace z ochran provede podle dispečerského řádu lokalizaci zemní poruchy, vymanipulování vývodu s poruchou a tento vývod je následně vypnut. Předpokladem pro správnou a rychlou lokalizaci zemních poruch jsou spolehlivé zemní směrové ochrany na jednotlivých vývodech z napájecí rozvodny. Celá síť 22 kV v TPCA je kabelová, a pokud nedojde k včasné lokalizaci místa se zemní poruchou, hrozí přehoření této poruchy na mezifázový zkrat.

Cesta od špendlíkového schématu k projektu SCADA2012

Předchůdcem měřicího systému SCADA bylo v mnoha dispečerských centrech špendlíkové schéma. Po desítky let se do ručně zakreslovaného nákresu distribuční sítě zapisovaly poruchy i plánované opravy. S nástupem počítačové techniky a informačních systémů se začaly „špendlíky“ postupně nahrazovat měřicím systémem SCADA. Ve společnosti PRE distribuce se rozhodli pro další zdokonalení systému o vizualizaci 400V sítě. Více informací o tomto jedinečném projektu se dozvíte z rozhovoru s vedoucím sekce Řízení sítí, Ing. Jiřím Hradeckým.